Be simtarja mys limane lutet në Ki shën e Laçit, qytetari: Të gjithë jemi një

Bashkëjetesa në harm oni e besimeve fetare në Shqipëri përgjatë historisë e deri sot është shembulli dhe dhurata më e mire që kemi.Bashk jetesa fetare tregon aktualisht se në Shqipëri janë të zyrtarizuara disa besime fetare, mys limanët sunitë, bek tashinjtë, halvetitë, kat olikët, ortodoksët dhe prot estanët, të cilët jetojnë në harmoni mes tyre, pa asnjë pro blem të lindur pikërisht nga ajo ku ata besojnë ja dhe video shtype rekl,am dhe shiko vide,on: