Dridhet “Serbia e Rusia” nga kjo deklaratë e Gjeneralit Amerikan

Është e nevojshme prania më e madhe e NATO-s në Kosovë për shkak të angazhimit të Rusisë në Ballkan, ka deklaruar kom.andanti i usht.risë amerikane në Evropë, gjen.erali gjatë debatit në Këshillin për for.cat e arma.tosura në Senatin amerikan.Në pyetjen e senatorit Jordy Ernst nga Ajova se a pajtohet se është e nev.ojshme prania më e ma.dhe e NATO-s në Kosovë për të kont.rolluar shtrirjen e Rusisë në Ballkan,gjenerali është përgjigjur me “po” me p’oshtë n’diqni pamjet.