Gjërat më të pa zakonta që janë parë në televizione

Gjërat më të pa zakonta që janë parë në televizione

Në transmetime të drejtpërdrejta ndodhë gjithmonë të ketë të papritura duke filluar nga rr.ëzimi i skenës, qeshjet e moderatorëve dhe situata nga më të sik.letshmet.

Gjëra të natyrës së njejtë kanë ndodhur edhe në Kosovë, mirëpo ketë radhë kemi zgjedhur të transmetojmë disa situata të sik.letshme që kanë ndodhur në televizionet ndërkombëtare