“Muslimanët duhet të zh.duk.en”, videoja në Facebook i kushtoi shtrenjtë djaloshit

Postimi i një video në Facebook mund t’i kushtojë sht renj të një studenti pasi mund të futet në b. ur.g.

Louis Duxbury, 22 vjeç postoi në vitin 2017 një video në rrjet duke deklaruar se të gjithë m usli ma nët duhet të zh. du. k.en nga toka.

Vetëm 2 vite më pas një student i universitetit York St John e pa postimin e tij dhe e kallëzoi në po.l.ici.

Duxbury doli përpara g.jyk.a.tës javën e kaluar nën a.k.u.zën e ra.c . iz.m.it dhe inic.imit t ë u.r.re.jtje.s fe.tar.e.

Juria tha se deklarata të tilla shka k toj në shumë pro bl em e në shoqërinë ndaj për momentin ai do të jetë nën kujdestarinë e p oli is ë.

Por për djaloshin nuk është hera e parë që shfaq pikëpamje të tilla pasi në 2015, Duxbury u a .k u z.ua për shfaqjen e pikëpa mje ve të djathtanë shkollë si dhe o f end im i n ndaj fe s ë isl a m e .

Gjatë sea ncë s gj yq ëso r e 22 vjeçari shprehet se videoja nuk është ku nd ër fe s ë is l am e në tërësi por vetëm ndaj ek stre m is tëv e dhe te rr or is t e

Ai deklaroi se po bënte pr ov a për një fjalim publik që do të mbante. Duxbury do të dalë përpara g j yk at ës të premten e ardhshme.