Një nënë e bardhë lind 3 fëmijë me ng jyrë: Pastaj babai shikon nga afër dhe lo.tet nuk mund ti mbante..!!

Aaron dhe Rachel Halbert, janë burrë dhe grua nga SHBA, të cilët në periudha të ndryshme kohore ofrojnë shër bime hum.anitare në mision në Honduras. Për fat të k eq, ky ç ift ka njohur nga afër shumë paragj.ykime, pavarësisht respektit që meritojnë për disa vendime të guxi.mshme që kanë bërë gjatë viteve të fundit.:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…