Nuk ia jep e fejuara derisa të martohen, 28-vjeçari: Nuk durova dot, e bëra me…

E dashur Deidre, E dashu ra ime është kun dër s eksit në fejesë dhe do që të nisim jetën tonë s eks uale pas martesës, por gjatë kësaj kohe unë nuk duro ja dot dhe kam shkuar me një p rosti tutë, por tani jam shumë i f rikës uar se ajo mund ta zbulojë t r adht inë.

Jam prej një viti i lidhur me të dhe ajo është vajza e ëndrr ave të mia. Ajo është 23 vjeç, unë jam 28 vjeç.Ajo nuk do që të ketë marr ëdhënie s e ks uale me mua në fejesë për shkak të pikëpam jeve të saj fe tare.

Ne kemi një kon takt fiz ik dhe i japim njëri-tjetrit kë naq ësi por nuk është njësoj si marr ëdhënia s e ksu ale që dua me të.Isha i f rustr uar, i kërkova ndihmë një miku për të gjetur një vajzë që të bëja s eks.

Më dha një numër. Isha ne rvoz sepse nuk kisha bërë kurrë diçka të tillë më parë.Vajza ishte e bukur, por s ek si ishte meka nik dhe i ft ohtë. Nuk ishte ajo që shpre soja, por të paktën ishte një leht ësim për situa tën ku ndodhesha.

Kam përdorur p r ezer vativ dhe kam bërë s ek s me të tre herë deri tani. Në fund mendoj të mos e për sëris, por pastaj nevoja ime për s eks nuk më lë.Nëse nusja ime e zbulon, do të jetë fundi i së ardh mes që kemi plan ifikuar së bashku.Përgjigja e psikol oges:Më mirë është të bisedosh hapur me të dashurën tënde, i thoni sa e doni dhe se sa e vësht irë është për ty të prisni martesën.

Nëse ajo ka pikëp amje të forta fetare, atëherë nuk do të jeni në gjend je t’ja ndryshoni mendjen, por lind pyetja, a është vetëm për shkak të besimit të saj?