Refuzoi maskën, po.licët ngrehin ‘zhag’ si kafshë gruajën, ndërsa ajo ua kthen policëve shum keq…

Rreth 400 persona morën pjesë dje në një n d es hje futbolli të p aaut o rizua r në Strasburg të Francës.

Kryetari i bashkisë së qytetit ka ngritur al ar mi n dhe u shpreh mjaft i shq et ësu ar se si një grumbull kaq i madh njerëzish u treguan të pap ër gjeg jshë m dhe nuk kanë re spek tuar masat e ma rra k un d ër pë rha pjes së k or o na vi ru sit.

Në një vend tjetër të Francës, p oli ci a u për b all me një grua që nuk pranoi të vend oste ma skë.

Ajo ka te ntua r të k af sho n te një nga p ol ic ët dhe u tregua e pab ind ur. Gruaja u të rh oq zv arr ë nga p o licë t dhe u fut në një makinë p ol i cie . Ajo u a ku zu a për d h un ë k un dë r p ol i cis ë.