S.tudimi qe c.mend meshkujt! Pse vajzat dhe gratë shqiptare sh.tiren sikur kalojnë në or.gazëm

Në një sondazh të Anabel.al me titull “Pse shti resh sikur kalon në or.gazëm?”, vajzat dhe gratë votuan si në vijim (arsyet janë renditur nga ajo me më shumë vota te ajo me më pak):

“Shtirem për ta bërë atë të ndihet mirë”.
“Shtirem sepse e di që nuk do të kaloj në or.gazëm, ndaj i jap f.und.”

“Shtirem sepse nuk kaloj dot në org.azëm dhe mendoj se problemi jam unë, ndaj hiqem sikur kënaqem në ma ksimum.”
“Shtirem kur thjesht s’kam nerva”.

“Shtirem sepse s’dua ta bëj të ndihet keq.”
“Shtirem kur thjesht nuk më pëlqen situata.”
“Shtirem sepse ai/ajo nuk më kënaq se.ksu.alisht.”

Nisur nga sondazhi, por risjellim një informacion të përmbledhur për gjithë situatat e mësipërme.

Pse nuk arrij dot në org.azëm?

Me termin “an.org.azmë” kuptohet vështirësia ose paaftësia për të arritur org.azmën, pavarësisht stimulimit dhe prezencës së eks.itimit. Arritja e maksimumit të kënaqësisë se.ksuale nuk është gjithmonë e mundur dhe shkaqet për këtë janë të shumta. Ky shqetësim është i pranishëm te të dyja gjinitë, si te burrat ashtu edhe tek gratë, ndonëse statistikat tregojnë që an.org.azma është më e zakonshme te vajzat dhe gratë.

Shpesh ano.rga.zma haset gjatë raportit s.eksual mes dy partnerëve edhe pse or.gazma mund të arrihet me praktika të tjera, siç mund të jetë mas.turbimi.

Shkaqet më të shpeshta janë:

1) Ankthi për suksesin e raportit sek.sual: Ky ankth paraprak e dëm.ton ose e kufizon inti.mitetin me partnerin.

2) Raporti me trupin: Mund të ndodhë që an.org.azma të vijë për shkak të një frenimi personal, që mund të pr.ovokohet nga pasiguria dhe mungesa e vetëbesimit.

3) Bllokime psikologjike që mund të vijnë për shkak se personi në të kaluarën ka qënë vik.timë e një dh.une se.ksuale, që mund të shkaktojë edhe humbje ndjenjash.

4) Mungesa e stimulimit kl.itoral: Gratë ndjehen të zëna ngushtë dhe të tur.përuara, për të shprehur këtë nevojë të tyren dhe shpesh kanë tendencën të evitojnë diskutimin e kësaj teme.

5) Një çift i papërshtatshëm: Shumë shpesh anor.gazma lidhet edhe me një partner/e të caktuar pasi partnerit/es nuk i ka ndodhur kjo me partner/e të tjerë/a.

6) Përdorimi i substancave nar.kotike dhe i antidep resantëve ka gjithashtu ndikim në mosarritjen e or.gazmës dhe mund të kenë një efekt frenues mbi të.

7) Një vetë-kontroll i tëpërt: Në këtë rast, më të predispozuar për të vu.ajtur janë personat e ashpër/ kritikues të vetes së tyre, që vështirë ta lënë veten të lirë për të shijuar momentin.

“Bëj një listë me gjërat që kërkon nga partneri dhe ki guxim t’i kërkosh diçka më tepër sa herë jeni bashkë. Këto ndryshime graduale futen në efekt më së miri nëse tregohesh specifike në gjërat që kërkon, nëse e udhëzon me durim, nëse e bën të kuptojë ç’të çon në kl imaks. Shumica e grave kanë nevojë për stimulim klitoral për të kaluar në or.gazmë. Kur ia arrin qëllimit, vlerësoje me lëvdata, ndoshta ktheja me të njëjtën monedhë. Merr kohën që të nevojitet për t’i mësuar secilit partner ç’të pëlqen dhe se si duhet të të trajtojnë. Ata do ta vlerësojnë, madje do të eks itohen më shumë nga ek sitimi yt. Dhe më e rëndësishmja, ti meriton të marrësh atë që të takon.” – thekson Pamela Stephenson Connolly, psikoterapiste amerikane e specializuar për çrregullimet se ksuale.

Mitet mbi or.gazmën e grave

S.eksi është si nëpër filma.
Për fat të keq nuk është kurrë si nëpër filma ku or.gazma arrihet shpejt dhe thjeshtë.

Se.ksi i sigurt nuk të lejon arritjen e org.azmës.
Përdorimi i prez.ervativit nuk e pengon arritjen e or.gazmës.

Or.gazma është objektivi i vetëm i se.ksit.
Se.ksi mund të jetë i bukur dhe në rastin kur nuk arrihet o.r.gazma.

Pozicionet nuk kanë rëndësi.
Pozicionet kanë shumë rëndësi pasi ndihmojnë në stimulim më të thellë dhe lehtësojnë arritjen e or.gazmës.

Org.azma arrihet vetëm me pen.etrim.
Shpeshherë flitet se or.gazma arrihet vetëm me p.enetrim, por kjo nuk vlen për të gjitha femrat pasi disa mund t’a arrijnë me anë të stimulimeve të tjera.

Të gjitha femrat mund të arrijnë org.azma të njëpasnjëshme.
Kjo nuk është e vërtetë pasi nuk është e thënë për të gjitha vajzat dhe në të gjitha rastet.

Të gjitha gratë mund ta arrijnë në org.azëm me lehtësi.
Kjo nuk është e vërtetë pasi për disa nuk është aq e lehtë e për disa të tjera aspak.

Është mirë të shtiresh sikur ke arritur org.azmën.
Kjo nuk e ndihmon partnerin tuaj të përmirësohet për të ndryshuar situatën.