Sa janë xhelozee për burrat gratë kosovare, jaa çfarë thonë ato ?!

Në një gr up të mby llur në rrje tet soc iale, një gr up i femrave si temë të ditës kishin trad.hëtinë në çiftë.
Shumë nga to thonë se nuk do ta fa lnin për asnjë moment, derisa disa të tjera thonë se do ta falnin për arsye të fëmijëve.
Tek ky diskutim nuk mungjojnë as dekl aratat interesante dhe tejet qesharake. Ka edhe nga ato gra thone, se veç sa ta za, se ai e sh,eh se çka mun me i nd odhe, po hala s’kam ra n’ta për me zan. Shtt.ipp rrekll,ammen per ti kkshyyr ko men,t ett e pl0ta.