Si u gjet me fy tin e pre rë Shqiptarja në Angli,burri i saj tra dhëtia shlyhet vetëm me…

Një shqiptar ak uz ohet se ka vr ar ë bas hkë shorten e tij pasi ishte xhe l oz për të. Ng jar ja ka nd odhur disa muaj më parë në Oxford, ku Saf ie Xh eta, 35 vjeçe, është gj et ur e qël luar për vd ekj e me th i kë në ku zh inën e sh tëp isë së saj ja dhe video shtype rekl,am dhe shikojeni: