‘Tërmet’ në Serbi, ministri serb e pranon Kosovën si të pavarur!

Lajiq ka pranuar i.ndirekt se z.gjidhja me Kosovën mund të jetë duke n.dryshuar p.reambulën e K.ushtetutës së shtetit serb.“Nëse p.reambula k.ushtetuese që i r.eferohet Kosovës do të ndryshohet, një r.eferendum do të ishte i detyrueshëm”, thotë Lajiq, transmeton lajmi.net Sipas ministrit serb një r.eferendum i mundshëm për Kosovën do të ishte mundësi që qytetarët të shprehin lirisht dhe në mënyrë d.emokratike z.gjidhjen e p.ropozuar nga politikanët me p’oshtë shihni deklaraten e tij.