“Tmerr në Shqipëri”/ Ngjarja e rëndë në Fier merr vëmendjen e mediave të huaja, ja çfarë shkruajnë

“Tmerr në Shqipëri”/ Ngjarja e rëndë në Fier merr vëmendjen e mediave të huaja, ja çfarë shkruajnë

Vr .a.sja e 8-vj.eçarit në fshatin Grecalli të Fierit që tr on.d.iti mbarë op.in.ionin shq.iptar, ka ma.rrë vëm.endjen e mediave gr.eke.

“T.me rr në Shqipëri, fë.m.ija 8-vj.eç vr .it.et më lop.a.të nga fqi.n.ji’, nis kështu shkrimi në protothema.gr e cila më tej vijon me de.tajet e rë.n.da të kë.tij kr. i.mi ma.k .abër që tr.o ndi.ti mb.rëmjen e së mar.tës ven.din.

Ndërsa kanë nxj.e.rrë edhe foton autorit të vr.as.jes, 38-vjeçarit Klodian Çalamani, foto e publikuar nga Po.licia e Shtetit pas ar.re.stimit, tr.ajt.ohet dina.mika e këtij k.r.imi.

“Ngja.rja ka nd.odhur në fshatin Grecalli të qa.r.kut të Fierit dhe ka t.ro .nditur op.inionin pu.blik në Shqipëri. De.ta.jet dhe fotoja e tij janë pub.likuar në mediat shq.iptare. Kur 8-vj.eçari nuk është kth.yer në shtëpi, nëna e tij ka d.en.oncuar zh.du.kjen në po.li.cinë e Fierit, e cila më pas ka n.isur he.ti.met.

Dë.shmitë e bano.rëve të fshatit, tr.egojnë se e kanë parë së ba.shku me au.t.orin. Këto dë.sh.mi kanë qenë ve.ndimtare për zba.rdhjen e si.tu.atës, por në pa.m.undësi për të arr.i.tur për të shpë.tu.ar je.t.ën e vo.gë.lushit.

8-vj.eçari u gjet i p.aj.etë, i zhy.t.ur nën ba.ltë në ob.orrin e shtëpisë së au.t.orit. Sipas të d.hën.ave të bëra të ditura au.t.ori e ka rr .ëm.byer dhe më pas e ka vr. a.rë duke e go di.t.ur me lo.pa.të në k.o.kë. A.ut.ori 38-vj.eçar është arr.es.tuar dhe gjatë ma.rrjes në pyetje ka rr.ë.fyer se ka rr ëm.b.yer dj.al.in tetë vje.çar , e ka çuar në shtëpi dhe pas o.rë.sh e ka vr. a.rë dhe e ka va .rro.sur në një gr.o.pë b.al.të.

Va. rr.imi i 8-vje.çarit është bërë sot në Grecalle të Fierit. Kry.eministri shqiptar Edi Rama k.r.koi që të vend.oset drejtësia dhe a.ut.ori të marrë dë.ni.min e merituar”, shkruhet në median greke.